Slovenský rybársky zväz – Miestna organizácia vo Vrbovom, 92203 Vrbové.

 

Vás pozýva na mimoriadnu členskú schôdzu 6.10.2019 o 9:00 hod. v sále PD vo Vrbovom.

program:

1.otvorenie

2.voľba mandátovej ,návrhovej a volebnej komisie

3.voľba delegátov a náhradníka na mimoriadny snem Slovenského rybárskeho zväzu

4.uznesenie

5.záver

Možnosť podať návrh kandidáta do 04.10.2019

Návrh kandidáta možno podať osobne alebo prostredníctvom poštovej prepravy formou doručenky. Návrh kandidáta musí obsahovať náležitosti uvedené v článku IV. bod 5 a 6 Volebného poriadku SRZ a musí byť podaný na tlačive vzoru návrhu kandidáta, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou Volebného poriadku SRZ.

návrh kandidáta