Podkylavka  – lovný rybársky revír pstruhový miestny, dĺžka toku cca 5,4 km

číslo revíru: 2-2140-4-1

 

Podkylavka je  potok pretekajúci územím okresov Myjava a Piešťany. Je to ľavostranný prítok Holešky prameniaci na východnom svahu Hlaváča (418,6 m n. m.), v rovnomennej osade, v nadmorskej výške približne 350 m n. m. Na hornom toku preteká obcou Podkylava a pokračuje cez osadu Mosnovci, kde sprava priberá potok Šindelák a pri susednej osade Frndákovci sa stáča juhovýchodným smerom. Potom tečie cez osadu Boorovci. Napokon sa ostro esovito stáča, preteká intravilánom obce Prašník podteká cestu II. triedy č. 499 a na okraji obce ústi v nadmorskej výške cca 196 m n. m. do potoka Holeška.

Druhové zloženie rybej osádky: Pstruh potočný, Pstruh dúhový, Ostriež zelenkavý, Šťuka severná, Jalec hlavatý a iné.
Minimálna lovná miera Pstruha potočného stanovená na 30 cm !

 


Prehľad v roku 2018 realizovaných násad do pstruhových revírov Holeška + Podkylavka + Chtelnička
12.04.2018 Pstruh dúhový Pd2                          350 Kg
10.05.2018 Pstruh dúhový Pd2                          300 Kg
29.05.2018 Pstruh dúhový Pd2                          300 Kg

06.06.2018 Pstruh potočný Pp1-10cm              5000ks

Celkovo:                   Pstruh dúhový Pd2            950kg

                                  Pstruh potočný Pp1          5000ks