Prijaté sumy podielu zaplatenej dane je možné použiť len na taxatívne určené účely
v súlade s §§ 1, 3 a 4 Stanov SRZ, a to na:
a) ochrana a tvorba životného prostredia
– ochrana rýb a ostatných vodných živočíchov – nákup liečiv, zabezpečovanie
čistoty vôd ( veterinárne rozbory rýb a rozbory kvality vôd )
– ochrana rybárstva v rybárskych revíroch – činnosť rybárskej stráže
– starosť o zlepšenie podmienok rýb v rybárskych revíroch a rybníkoch – odstra-
ňovanie havarijného znečisťovania vôd, odstraňovanie následkov ekologických
havárií, zber a likvidácia komunálneho odpadu, ichtyologické prieskumy
– odstraňovanie následkov živelných pohrôm
– stavebné úpravy slúžiace na zlepšenie životných podmienok rýb a ostatných
vodných živočíchov
– nákup pracovných pomôcok pre hospodárov slúžiacich na monitoring základ –
ných fyzikálnych a chemických ukazovateľov vody
– zarybnenie rybárskych revírov násadami vzácnych a ohrozených druhov rýb

b) podporu a rozvoj telesnej kultúry
– organizovanie športových rybárskych súťaží, táborov detí a mládeže – nákup
upomienkových predmetov pre výhercov rybárskych súťaží a úhrada nákladov
spojených s ich organizovaním.

c) podpora vzdelávania
– podpora vzdelávania jednotlivých členov Slovenského rybárskeho zväzu so
zreteľom najmä na deti a mládež, organizovanie a činnosť rybárskych krúžkov,
technické vybavenie klubovní prostriedkami pre podporu vzdelávania a pod.

 

Termíny:

15.1.2020- Komora notárov SR zverejní definitívny Zoznam prijímateľov 2% na rok 2020

15.2.2020 – posledný termín pre zamestnancov, aby požiadali zamestnávateľov o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb

31.03.2020 – posledný termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane (3% v prípade dobrovoľníkov).

Ak fyzická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak 2% poukazuje v tomto predĺženom termíne!

31.03.2020 – posledný termín na podanie daňového priznania pre právnické osoby – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane – POZOR! ak chce právnická osoba poukázať 2% z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5%Ak právnická osoba nedaruje 0,5%, tak v roku 2020 môže poukázať iba 1,0% z dane.

Ak právnická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak “2%” poukazuje v tomto predĺženom termíne!

Pokiaľ má právnická osoba hospodársky rok odlišný od kalendárneho roka, podáva daňové priznanie a poukazuje 2% v termíne na podanie daňového priznania.

30.04.2020 – posledný termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane (spolu s Potvrdením o zaplatení dane)

tlačívá:

Potvrdenie-o-zaplateni-dane-z-prijmov-zo-zavislej-cinnosti_01-2019

Vyhlasenie-o-poukazani-podielu-zaplatenej-dane-z-prijmov-fyzickej-osoby 2019