Slovenský rybársky zväz – Miestna organizácia vo Vrbovom

Vás pozýva na členskú schôdzu

08.03.2020 o 8:30 hod v sále PD Vrbové

program:

1.otvorenie

2.voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie

3.správa o činnosti výboru za uplynulé obdobie

4.správa o finančnom hospodárení za rok 2019

5.rozpočet na rok 2020

6.správa kontrolnej a revíznej komisie

7.doplňujúca voľba člena výboru

8.diskusia

9.uznesenie

10.záver

Návrh kandidáta je možné podať do 06.03.2020.

Každý kandidát do orgánu ZO SRZ, za delegáta alebo náhradníka môže byť volený len s jeho súhlasom.

 

Návrh kandidáta obsahuje nasledovné náležitosti:

 1. a) meno a priezvisko, titul kandidáta,
 2. b) trvalé bydlisko,
 3. c) vek,
 4. d) funkcia, do ktorej je kandidát navrhovaný (člen výboru, člen kontrolnej komisie, delegát na mestskú konferenciu, delegát na Snem SRZ),
 5. e) pracovné povolanie, prípadne doterajšia pracovná náplň,
 6. f) doba členstva v SRZ,
 7. g) doba a druhy vykonávaných funkcií v SRZ,
 8. h) druhy a lehota uložených disciplinárnych opatrení,
 9. i) udelené vyznamenania a
 10. j) krátka charakteristika kandidáta a predpoklady na vykonávanie volenej funkcie.

 

Návrh kandidáta po formálnej stránke obsahuje:

 1. a) miesto a dátum vyhotovenia návrhu,
 2. b) meno, priezvisko a podpis navrhovateľa, ak je osoba navrhovateľa odlišná od osoby kandidáta do orgánu ZO SRZ, za delegáta alebo náhradníka a
 3. c) súhlas kandidáta s návrhom kandidáta do orgánu ZO SRZ, za delegáta alebo náhradníka potvrdený jeho podpisom.