Slovenský rybársky zväz – Miestna organizácia vo Vrbovom

Vás pozýva na členskú schôdzu

11.07.2021 o 8:30 hod v kinosále Vrbové

program:

1.otvorenie

2.voľba mandátovej a návrhovej komisie

3.správa o činnosti výboru za uplynulé obdobie 2020

4.správa o finančnom hospodárení za rok 2020

5.rozpočet na rok 2021

6.správa kontrolnej a revíznej komisie

7. diskusia

8. uznesenie

9. záver