Harmonogram predaja povolení a ceny pre rok 2019

Výdaj členských známok a povolení na rybolov pre rok 2019 sa uskutoční v kancelárii SRZ MO Vrbové :

piatok  28.12.2018 od 15.00 hod. do 17.00 hod.

piatok  04.01.2019 od 16.00 hod. do 17.00 hod.

piatok  11.01.2019 od 16.00 hod. do 17.00 hod.

piatok  18.01.2019 od 16.00 hod. do 17.00 hod.

piatok  25.01.2019 od 16.00 hod. do 17.00 hod.

piatok  01.02.2019 od 16.00 hod. do 17.00 hod.

piatok  08.02.2019 od 16.00 hod. do 17.00 hod.

piatok  15.02.2019 od 16.00 hod. do 17.00 hod.

piatok  22.02.2019 od 16.00 hod. do 17.00 hod.

piatok  01.03.2019 od 16.00 hod. do 17.00 hod.

piatok  08.03.2019 od 16.00 hod. do 17.00 hod.

piatok  15.03.2019 od 16.00 hod. do 17.00 hod.

piatok  22.03.2019 od 16.00 hod. do 17.00 hod.

piatok  29.03.2019 od 16.00 hod. do 17.00 hod.

piatok  05.04.2019 od 16.00 hod. do 17.00 hod.

piatok  12.04.2019 od 16.00 hod. do 17.00 hod.

 

Výdaj povolení pre rok  2019 bude ukončený dňom 12.04.2019 !!! Upozorňujeme, že z dôvodov celoslovenského zavedenia elektronizácie výdaja povolení v režime online, nie je možne zakúpiť členskú známku a povolenie na rybolov (okrem hosťovacích povolení) v iných termínoch a na inom mieste (napr. Potraviny Bielko) ako v kancelárii SRZ MO Vrbové !!!

Ďalší deň predaja povolení , ktorí nestihli bude 17.05.2019 od 16,00 – 17,00 hod.

Členské príspevky a ostatné platby okrem platby za povolenie na rybolov je nutné v zmysle § 6 ods. 2 písm. a Stanov SRZ zrealizovať do 31.03.2019, inak podľa § 10 ods. 1 písm. c Stanov členstvo v SRZ zaniká ! Občan, ktorému z dôvodov nezaplatenia členských príspevkov zaniklo členstvo v SRZ a požiada o obnovenie členstva je povinný zaplatiť okrem členského príspevku aj zápisné (§ 10 ods. 2).

Podmienkou vydania povolenia na rybolov pre rok 2019 je odovzdanie Prehľadu o úlovkoch do 15.01.2019. Držiteľ povolenia je povinný odovzdať záznam o úlovkoch riadne vyplnený a zosumarizovaný a odovzdať ho aj vtedy, keď v danom roku nelovil. Prehľad o úlovkov je možné odovzdať:

kancelária organizácie

rybárstvo Fekete

potraviny Bielko

 

Predaj hosťovacích povolení pre rok 2019 na VN Čerenec:

Hospodár MO SRZ Vrbové p. Hulvan, tel.:0905313754

Papiernictvo a rybárstvo Helena Feketeová Vrbové, tel.:0915753080

Potraviny Bielko, tel.:0903891631

Penzión Kulko, tel.:0918108870

 

Predaj hosťovacích povolení pre rok 2019 na VN Chtelnica:

Pomocný hospodár p. Černička, tel.:0905341489

 

Cena hosťovacích povolení:

Kaprové vody člen SRZ                         10,-€/deň,

Kaprové vody nečlen SRZ                      20,-€/deň, (podmienka štátny rybársky lístok !)

 

Upozorňujeme, že podmienkou lovu rýb na revíroch SRZ, okrem zaplatenia členských príspevkov a povolenia za rybolov v rámci MO Vrbové je aj vydanie štátneho rybárskeho lístka danej osobe príslušným Mestským alebo Obecným úradom.

 

Sadzobník platieb členských príspevkov a povolení na rybolov

Por. č. Druh Suma
1. Členská známka dospelí 26,-
2. Členská známka mládež 17,-
3. Členská známka deti   0,-
4. Povolenie Kaprové miestne 46,-
5. Povolenie Kaprové miestne – zľavnené 33,-
6. Povolenie Kaprové miestne – deti 6 – 14 rokov 14,-
7. Povolenie Kaprové miestne – deti do 6 rokov   0,-
8. Povolenie Kaprové zväzové 40,-
9. Povolenie Kaprové zväzové – deti 6 – 14 rokov 10,-
10. Povolenie Pstruhové miestne 37,-
11. Povolenie Pstruhové miestne – deti 6 – 14 rokov 15,-
12. Príspevok na chov rýb   6,-
13. Náhrada za nesplnenie brigádnickej povinnosti 30,-
14. Zápisné dospelí 100,-
15. Zápisné mládež 33,-
16. Zápisné deti 3,30
17. Hosťovacie povolenie denné Kaprové člen SRZ 10,-
18. Hosťovacie povolenie denné Kaprové nečlen SRZ 20,-
19. Hosťovacie povolenie denné Kaprové deti 6 – 14 rokov 2,-
20. Hosťovacie povolenie týždenné Kaprové nečlen SRZ 80,-

 

Výbor SRZ MO Vrbové si vyhradzuje právo zmeny termínov výdaja členských známok a povolení na rybolov a prípadné operatívne zaradenie ďalších termínov. Zároveň si v súvislosti s prípadnou zmenou Smernice o platení  zápisného, členských príspevkov a o vydávaní povolení na rybolov zo strany Rady SRZ vyhradzujeme právo zmeny cien jednotlivých platieb . Aktuálny zoznam termínov výdaja členských známok a povolení na rybolov pre rok 2019 nájdete vždy na stránke organizácie www.mosrzvrbove.sk

 

SLOVENSKY RYBÁRSKY ZVӒZ – MIESTNA ORGANIZÁCIA VRBOVÉ

MIESTNY RYBÁRSKY PORIADOK NA ROK 2019

I.

Vymedzenie platnosti: 

  1. Pre lov rýb na všetkých rybárskych revíroch SRZ MO vo Vrbovom platia všeobecne ustanovenia zákona z 13.júna 2018 o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších zákonov a Vyhlášky z 29.11.2018 ktorou sa vykonáva zákon č.216/2018 Z.z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších zákonov.
  2. Tento miestny rybársky poriadok platí pre nasledovné revíry :
VN Čerenec     2-4620-1-1    rybársky revír kaprový miestny 38 ha.
VN Chtelnica   2-4590-1-1    rybársky revír kaprový miestny 16 ha.
Holeška            2-0700-4-1    rybársky revír pstruhový miestny.
Podkylavka      2-2140-4-1    rybársky revír pstruhový miestny.

Chtelnička       2-0270-4-1    rybársky revír pstruhový miestny.

VN Pustá Ves  2-5150-1-2    rybársky revír chovný miestny 4 ha.

II.

Miestne úpravy:

  1. Lovná miera rýb je na pstruhových revíroch pstruha potočného 30cm.

 

III.

Množstvo privlastnených rýb:

  1. Povolenie na kaprové vody oprávňuje jeho držiteľa privlastniť si v jednom kalendárnom

roku spolu maximálne 40 ks týchto druhov rýb: kapor rybničný, zubáč veľkoústy, šťuka

severná, sumec veľký a lieň sliznatý.

 

  1. Povolenie na pstruhové vody oprávňuje jeho držiteľa privlastniť si v jednom kalendárnom

roku spolu maximálne 40 ks pstruha potočného alebo lipňa tymiánového.

 

Vo Vrbovom 30.11.2018