P O Z V Á N K A.

Slovenský rybársky zväz – Miestna organizácia vo Vrbovom

Vrbové 92203

Vás pozýva na členskú schôdzu

10.04.2022 o 8:30 hod v kinosále kultúrneho domu vo Vrbovom

program:

1.otvorenie

2.voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie

3.správa o činnosti výboru za uplynulé obdobie

4.správa o finančnom hospodárení za rok 2021

5.rozpočet na rok 2022

6.správa kontrolnej a revíznej komisie

7.voľby

8.diskusia

9.uznesenie

10.záver

Návrh kandidáta je možné podať do 31.03.2022.