Aktuality

Venujte organizácii 2% dane z príjmu. Termíny, postup, tlačivá.

Prijaté sumy podielu zaplatenej dane je možné použiť len na taxatívne určené účely v súlade s § 1, 3 a 4 Stanov SRZ, a to na:

a)  ochrana a tvorba životného prostredia

- ochrana rýb a ostatných vodných živočíchov – nákup liečiv, zabezpečovanie  čistoty vôd ( veterinárne rozbory rýb a rozbory kvality vôd )

- ochrana rybárstva v rybárskych revíroch – činnosť rybárskej stráže

- starosť o zlepšenie podmienok rýb v rybárskych revíroch a rybníkoch odstraňovanie havarijného znečisťovania vôd, odstraňovanie následkov ekologických havárií, zber a likvidácia komunálneho odpadu, ichtyologické prieskumy

- odstraňovanie následkov živelných pohrôm

- stavebné úpravy slúžiace na zlepšenie životných podmienok rýb a ostatných vodných živočíchov

-  nákup pracovných pomôcok pre hospodárov slúžiacich na monitoring základných fyzikálnych a chemických ukazovateľov vody

b) podporu a rozvoj telesnej kultúry, organizovanie športových rybárskych súťaží, táborov detí a mládeže,  nákup upomienkových predmetov pre výhercov rybárskych súťaží a úhrada nákladov spojených s ich organizovaním.

 


| Autor: Štefan Bielko | Vydáno dne 13. 03. 2018 | 21 prezreté | Počet komentárov: 0 | Pridat komentár | Informační e-mailVytisknout článek
Aktuality

P E T Í C I A !!!!!

 Vážení členovia SRZ,

dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 09.12.2017 schválila RADA SRZ oficiálne znenie Petície za záchranu všeľudového, športového a rekreačného rybárstva, ktorou sa chce dosiahnuť zachovanie súčasného postavenia Slovenského rybárskeho zväzu pri výkone rybárskeho práva.

 V nadväznosti na všetky informácie týkajúce sa petície za zachovanie rybárstva na Slovensku v súčasnej podobe, by sme Vás radi informovali o spustení internetovej stránky zarybarstvo.sk, na ktorej je oddnes možné elektronickým hlasovaním prispieť svojím podpisom k podpore rybárstva. Zároveň Rada SRZ spustila aj sprievodnú stránku na sociálnej sieti Facebook, na ktorej budeme rovnako uverejňovať všetky aktuálne informácie týkajúce sa samotnej petície, ktorú môžete nájsť zadaním textu vo Facebookovom vyhľadávači: Petícia za záchranu rybárstva na Slovensku

 

https://www.facebook.com/Pet%C3%ADcia-za-z%C3%A1chranu-ryb%C3%A1rstva-na-Slovensku-170755356986721/?modal=admin_todo_tour

 

Preto Vás chceme požiadať o akúkoľvek formu podpory, či už zdieľaním na stránkach organizácie, mailami či na Facebooku...

Možnosť podpísať petíciu budú mať členovia našej organizácie ako aj nečlenovia pri predaji povoleniek na rok 2018.

 


| Autor: výbor | Vydáno dne 20. 12. 2017 | 134 prezreté | Počet komentárov: 0 | Pridat komentár | Informační e-mailVytisknout článek
Aktuality

POZVÁNKA, volebný poriadok, návrh kandidátov, potvrdenie kandidáta.

Pozvánka na výročnú členskú schôdzu

Vážení členovia, v nedeľu dňa 11.03.2018 o 08.30 hod. sa v sále PD Vrbové uskutoční výročná členská schôdza SRZ MO Vrbové s nasledovným programom:

1.otvorenie

2.voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie

3.správa o činnosti výboru za uplynulé obdobie

4.správa o finančnom hospodárení za rok 2017

5.rozpočet na rok 2018

6.správa kontrolnej a revíznej komisie

7.diskusia

8.voľby

9.uznesenie

10.záver

Srdečne Vás pozývame Výbor SRZ MO Vrbové


| Autor: Štefan Bielko | Vydáno dne 19. 12. 2017 | 109 prezreté | Počet komentárov: 0 | Pridat komentár | Informační e-mailVytisknout článek
Predaj povoleniek

Harmonogram predaja povolení pre rok 2018, cenník.

Výdaj členských známok a povolení na rybolov pre rok 2018 bude vykonávaný v kancelárii SRZ MO Vrbové v nasledovných termínoch:

štvrtok 28.12.2017 od 16.00 hod. do 17.00 hod.

piatok  05.01.2018 od 16.00 hod. do 17.00 hod.

piatok  12.01.2018 od 16.00 hod. do 17.00 hod.

piatok  19.01.2018 od 16.00 hod. do 17.00 hod.

piatok  26.01.2018 od 16.00 hod. do 17.00 hod.

piatok  02.02.2018 od 16.00 hod. do 17.00 hod.

piatok  09.02.2018 od 16.00 hod. do 17.00 hod.

piatok  16.02.2018 od 16.00 hod. do 17.00 hod.

piatok  23.02.2018 od 16.00 hod. do 17.00 hod.

piatok  02.03.2018 od 16.00 hod. do 17.00 hod.

piatok  09.03.2018 od 16.00 hod. do 17.00 hod.

piatok  16.03.2018 od 16.00 hod. do 17.00 hod.

piatok  23.03.2018 od 16.00 hod. do 17.00 hod.

Výdaj povolení pre rok  2018 bude ukončený dňom 30.03.2018 od 16.00 hod do 17.00 hod

Členské príspevky a ostatné platby okrem platby za povolenie na rybolov je nutné v zmysle § 6 ods. 2 písm. a Stanov SRZ zrealizovať do 31.03.2018, inak podľa § 10 ods. 1 písm. c Stanov členstvo v SRZ zaniká !!! Občan, ktorému z dôvodov nezaplatenia členských príspevkov zaniklo členstvo v SRZ a požiada o obnovenie členstva je povinný zaplatiť okrem členského príspevku aj zápisné (§ 10 ods. 2) !!!

 

Podmienkou vydania povolenia na rybolov pre rok 2018 je odovzdanie Prehľadu o úlovkoch do 15.01.2018 !!! Držiteľ povolenia je povinný odovzdať záznam o úlovkoch riadne vyplnený a zosumarizovaný a odovzdať ho aj vtedy, keď v danom roku nelovil.

Miesto na odovzdanie vyplneného prehľadu o úlovkoch:

Pohostinstvo Hanka

Rybárstvo Fekete

Potraviny Bielko


| Autor: Štefan Bielko | Vydáno dne 19. 12. 2017 | 424 prezreté | Počet komentárov: 0 | Pridat komentár | Informační e-mailVytisknout článek
Organizácia

Podpora pripomienok SRZ k návrhu zákona o rybárstve vyplnením jednoduchého formulára

Vážení členovia SRZ:

 

dovoľujeme si Vás opätovne požiadať o podporu pripomienok SRZ k návrhu zákona o rybárstve prostredníctvom nižšie uvedeného linku:

 

http://www.srzrada.sk/aktuality/navrh-zakona-o-rybarstve/podporte-pripomienky-srz-k-navrhu-zakona-o-rybarstve/

 

 

Zároveň Vás prosíme o zdieľanie tohto odkazu, či už na svojich webových stránkach alebo FB a preposlanie tohto odkazu čo najväčšiemu počtu ľudí.


| Autor: výbor | Vydáno dne 20. 11. 2017 | 96 prezreté | Počet komentárov: 2 | Pridat komentár | Informační e-mailVytisknout článek
Aktuality

Problematika prípravy nového zákona o rybárstve.

V súčasnej dobe je pripravovaný návrh nového zákona o rybárstve, ktorý môže výrazným spôsobom zmeniť rybárstvo v podobe, ako ju dnes poznáme. Uverejňujeme stanoviská, pripomienky a postupy Rady Slovenského rybárskeho zväzu.

Otvorený list prezidentovi SR.doc    Vyhlásenie European Anglers Federation (EAF - Európskej rybárskej federá___.pdf

SRZ-Stanovisko k problematike vo veci návrhu zákona o rybárstve a pos___.pdf  Zápisnica z Rady 21_10_2017.pdf


| Autor: výbor | Vydáno dne 27. 10. 2017 | 125 prezreté | Počet komentárov: 2 | Pridat komentár | Informační e-mailVytisknout článek
index | 1-7 | nasledujúci | Celkom 128 článkov

created by luther ----- powered by phpRS

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server