Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /home/do751600/www_root/phprs/db/phprs_sql_to_mysql.php on line 106

Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /home/do751600/www_root/phprs/db/phprs_sql_to_mysql.php on line 106

Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /home/do751600/www_root/phprs/db/phprs_sql_to_mysql.php on line 106
==> MOSRZ VRBOVE <==

P E T Í C I A !!!!!

Autor: výbor <mosrzvrbove(at)mosrzvrbove.sk>, Téma: Aktuality, Vydané dňa: 20. 12. 2017

 Vážení členovia SRZ,

dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 09.12.2017 schválila RADA SRZ oficiálne znenie Petície za záchranu všeľudového, športového a rekreačného rybárstva, ktorou sa chce dosiahnuť zachovanie súčasného postavenia Slovenského rybárskeho zväzu pri výkone rybárskeho práva.

 V nadväznosti na všetky informácie týkajúce sa petície za zachovanie rybárstva na Slovensku v súčasnej podobe, by sme Vás radi informovali o spustení internetovej stránky zarybarstvo.sk, na ktorej je oddnes možné elektronickým hlasovaním prispieť svojím podpisom k podpore rybárstva. Zároveň Rada SRZ spustila aj sprievodnú stránku na sociálnej sieti Facebook, na ktorej budeme rovnako uverejňovať všetky aktuálne informácie týkajúce sa samotnej petície, ktorú môžete nájsť zadaním textu vo Facebookovom vyhľadávači: Petícia za záchranu rybárstva na Slovensku

 

https://www.facebook.com/Pet%C3%ADcia-za-z%C3%A1chranu-ryb%C3%A1rstva-na-Slovensku-170755356986721/?modal=admin_todo_tour

 

Preto Vás chceme požiadať o akúkoľvek formu podpory, či už zdieľaním na stránkach organizácie, mailami či na Facebooku...

Možnosť podpísať petíciu budú mať členovia našej organizácie ako aj nečlenovia pri predaji povoleniek na rok 2018.

  PETÍCIA ZA ZÁCHRANU

všeľudového, rekreačného a športového rybárstva na Slovensku

My, občania Slovenskej republiky, rybári združení v Slovenskom rybárskom zväze a ich priaznivci, pre ktorých je zachovanie všeľudového rybárstva na Slovensku otázkou budúcnosti rekreačného a športového rybárstva, udržania čistoty vôd a okolitej prírody, ochrany životného prostredia a  genofondu rýb pre nasledujúce generácie, žiadame vládu Slovenskej republiky ako orgán zákonodarnej iniciatívy a Národnú radu Slovenskej republiky ako jediný ústavodarný a zákonodarný orgán, aby v súlade so záujmami občanov tejto krajiny:

  1. Zachovali v rámci novo navrhovaného zákona o rybárstve súčasné postavenie Slovenského rybárskeho zväzu a  subjektov, ktorým štát pridelí výkon rybárskeho práva a to v kontexte ustanovení § 4 ods. 3 až 6 zákona č. 139/2002 Z.z. o rybárstve a pripomienok podaných v medzirezortnom pripomienkovom konaní Slovenským rybárskym zväzom, t.j. nasledovne:

(3) Ministerstvo pridelí Slovenskému rybárskemu zväzu výkon rybárskeho práva vo vodných tokoch a vo vodných nádržiach. Organizácii spravujúcej lesný majetok štátu a organizácii spravujúcej majetok vo vojenských obvodoch pridelí ministerstvo výkon rybárskeho práva vo vodných tokoch nachádzajúcich sa na území, ktoré spravujú.

(4) Výkon rybárskeho práva vo vodárenských nádržiach a v ich prítokoch pridelí ministerstvo správcovi danej vodárenskej nádrže.

(5) Ministerstvo môže v záujme zabezpečenia starostlivosti o chránené územie s piatym stupňom ochrany prideliť výkon rybárskeho práva Štátnej ochrane prírody Slovenskej republiky.

(6) Ministerstvo môže prideliť výkon rybárskeho práva školám so študijným odborom rybárstvo a vzdelávacím inštitúciám  na výučbu a plnenie vedeckovýskumných úloh na úseku rybárstva.

  1. Svojou legislatívnou činnosťou prispeli k urýchlenému prijatiu nového zákona o rybárstve, ktorý svojim obsahom prispeje ku kvalitatívnemu posunu rybárstva na Slovensku v prospech širokej verejnosti oprávnenej k výkonu rybárskeho práva vo vodách určených ako rybárske revíry.

 

 

Petičný výbor:

Ing. Ľuboš Javor – tajomník SRZ, Nitrianska 534, 925 51 Šintava, osoba poverená zastupovaním

RSDr. Rudolf Boroš – prezident SRZ, Písecká 10, 990 01 Veľký Krtíš

JUDr. Miloš Kabáč – viceprezident SRZ, Vojtaššákova 579/73, 027 44 Tvrdošín

MVDr. Štefan Bilik – viceprezident SRZ , P. Dobšinského 64, 048 01 Rožňava

Mgr. Marek Ondrejovič  – člen KK SRZ, Borovce č.d. 247, 922 09 Borovce 

Mgr. Barbora Roobová – právnička, Fatranská 3101/12, 010 08 Žilina